Doneer direct

  Disclaimer

  Iedereen die gebruik maakt – voor welke doeleinden dan ook – van de websites van Stichting ParkinsonFonds gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen. Stichting ParkinsonFonds behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

  Inhoud website

  Stichting ParkinsonFonds is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting ParkinsonFonds streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan Stichting ParkinsonFonds niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Stichting ParkinsonFonds aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site dan wel voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

  Links en verwijzingen naar andere sites

  Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Stichting ParkinsonFonds is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

  Verwijzingen/Koppelingen naar onze websites

  Het is toegestaan koppelingen te maken van andere sites naar de sites van Stichting ParkinsonFonds, doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:
  • een site mag niet de schijn wekken dat Stichting ParkinsonFonds de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt of aanbeveelt
  • de sites van Stichting ParkinsonFonds mogen niet worden ingesloten in een andere site (online frames)
  • een site mag een link naar Stichting ParkinsonFonds maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren
  • een site mag op geen enkele manier het logo van Stichting ParkinsonFonds gebruiken (tenzij Stichting ParkinsonFonds daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven).
  • een site mag geen onjuiste informatie over Stichting ParkinsonFonds en haar producten en/of diensten geven
  • een site mag geen inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven

  Persoonlijke gegevens

  Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt de Stichting ParkinsonFonds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid conform het privacy statement. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

  Auteursrecht

  Stichting ParkinsonFonds spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.
  De Stichting ParkinsonFonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voorzover Stichting ParkinsonFonds beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft het de Stichting ParkinsonFonds deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

  De websites van de Stichting ParkinsonFonds zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

  Cookies

  Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web, zo ook bij ParkinsonFonds.nl. We maken gebruik van de informatie in cookies om gepersonaliseerde inhoud aan te bieden. We gebruiken cookies ook voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site. Een cookie is praktisch gezien een stukje tekst dat tijdens het browsen automatisch vanaf een website naar uw harde schijf gestuurd wordt. Dankzij de cookie herkent een website u dus automatisch als terugkerende bezoeker.
  Ook hier geldt dat alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website de Stichting ParkinsonFonds deze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zal behandelen, conform onze privacyverklaring. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.